schedule-run-tv

LỊCH TRONG NGÀY
Buổi sáng
( Lịch hoãn)
Nội dung : Họp về việc nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch khu vực huyện Bình Chánh và đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 36/TB-VP ngày 14/01/2022 của Văn phòng VP UBND TP).
Thành phần tham dự: Sở XD, UBND H.Bình Chánh, - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Phòng KV1, Phòng QHC, Phòng HTKT
Người chủ trì : PGĐ Trương Trung Kiên
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)
Buổi chiều