schedule-run-tv

LỊCH TRONG NGÀY
Buổi sáng
Buổi chiều
( Lịch hoãn)
Nội dung : Hội đồng chuyên môn.
Thành phần : Các TV HĐ, Lê Cao Đàm
Người chủ trì : PGĐ Trương Trung Kiên
Địa điểm : Phòng họp 01 (lầu 1)